+ 86-574-56118361

EN
Alle kategorieë

Eenstopdiensverskaffer vir plastiese spuitgietwerk

home>Wie is Ons>Spuitvorm maak

Spuitvorm maak
Ons wil graag die basiese spuitvormmaakproses in ons onderneming deel:
  Ons wil graag die basiese spuitvormmaakproses in ons onderneming deel:


   1. Products design department provides product information to injection mold design department, injection mold designers complete cost analysis in two working days, and provide to R&D manager.

   2. R&D department release “Mold Making Apply” to plastic injection mold design department after confirmed the project.

   3. Injection mold designers organize relevant personnel to review the project base on the product information, including product structure, mold structure, cooling system, runner, slag, venting, etc.

   4. After eva1uation, injection mold designers begin to design the plastic injection mold, including 3D drawing correction, 3D parting, mold parts assembly drawing, EDM drawing, electrode drawing etc., and organize relevant personnel to eva1uate those drawings, then issue to plastic injection mold making department.

   5. Injection mold makers eva1uate and study the drawings, and order mold materials if there is no objection, otherwise, communicate with the plastic injection mold designers.

   6. Injection mold makers inspect the mold materials in time after the materials arrive to factory, and arrange technicians to do locksmith works, include turning, grinding, milling, screw holes, water carrying hole, center hole, CNC roughing, etc. The technicians should pay attention to the precision of each right-angle sides, avoid empty of the center hole and each production base, roughing margin etc. Then outsource each mold part to heat treatment promptly.

   7. After heat processing, injection mold maker must detect its hardness and metallurgical analysis. Generally, the core hardness 46-50HRC, for uniform distribution of 9 points, requiring its hardness differ is less than 1HRC. Metallurgical analysis should be done for the injection mold core prior to processing to make sure there is no segregation, scars, etc.

   8. Electrode processing, there are fine and rough processing, fine male spark is 0.08, rough male spark is 0.2 (subject to the actual situation).

   9. Before finishing, mold maker must make right angle for the mold core, the vertical degree should less than 0.02 mm, finish degree 1.6.

   10. For wire cutting, please note that all parts’ base, enlarge 0.02mm for the insert hole and center hole as tolerance clearance, for non-standard thimble, the tolerance clearance is 0.04mm of the actual thimble size.

   11. Mold core finishing, shall base on the benchmarks after making right-angles, typically leaving 0.02 mm die as a margin (without considering tool wearing).

   12. EDM processing, process according to the drawings’ size, fine 0.08, rough 0.2 (subject to the actual situation), pay attention to the benchmarks in processing, for sparks processing, the leave a margin of 0.03-0.05 mm.

   13. The runner surface must be polished to achieve ▽6 or ▽7 finishing, the surface does not allow spark or knife pattern exists.

   15. 14. Before assembling the plastic injection mold, the mold maker must do a comprehensive inspection for all related parts to make sure everything is in a good condition, and do cleaning and anti-rust treatment.

   16. In the mold tryout, injection mold designers, plastic mold makers should go to the site, making analysis and solution of abnormal in mold  tryout, improving the plastic injection mold and tryout process according to the results, and fill “Mold Tryout Report”.

   17. By 100-150 cycle time, the final product are defect-free, the production department make production schedule, the technicians track the production processes, and feedback yield to the plastic injection mold making department.

   18. After mold tryout, injection mold making department apply for storage with the forms of “Mold Making Apply” and “Mold Making Inspection”.

   19. The tryout samples will be sent to the customer for final checking and approving.

   20. After approving of the samples of the customer, the mold maker will do the final polishing and cleaning of the mold, spray the anti-rust agent to the mold surface, and pack the mold by film and exporting wooden box.

   21. Arrange the transportation or shipment to send the mold to customer’s place.

   22. Keep in touch with customer after customer receiving the new mold, and provide the timely guide and service.  Onderdele wat gereeld gebruik word
  item
  Handelsmerk of verskaffer
  Vorm basis staal
  S45C, S50C, P20
  Vorm kern en holte
  P2,718H,H13,NAK80,2316,S136,2344, ens
  Warm hardloper stelselSINO,YUDO,HUSKY,MASTER,HASCO, ens


  Dikwels gebruikte plastiekmateriaal
  item
  Handelsmerk of verskaffer
  PP
  SNOPEC/ExxonMobil/LCY/SEETEC
  ABS
  SINOPEC/SABIC/LG/CHIMEI
  PC, PC+ABS
  SABIC/BAYER/KINGFA/MITSUBISHI
  PA,PA+friber
  DUPONT/DASF/EMS/DSM
  POM
  DUPONT/POLYPLASTIES
  TPU
  BASF/BAYER/SANTOPRENE
  PBT
  SABIC/BASF/POLYPLASTICS

  Produkte-ontwerpafdeling verskaf produkinligting aan die spuitvormontwerpafdeling, spuitvormontwerpers voltooi koste-analise binne twee werksdae, en verskaf aan R&D-bestuurder.

  Die R&D-afdeling stel "Mould Making Apply" vry na die ontwerp van die plastiekspuitvorm-afdeling nadat die projek bevestig is.

  Spuitvormontwerpers organiseer relevante personeel om die projekbasis op die produkinligting te hersien, insluitend produkstruktuur, vormstruktuur, verkoelingstelsel, loper, slak, ventilasie, ens.

  Na evaluasie begin spuitvormontwerpers die plastiek spuitvorm ontwerp, insluitend 1D tekening regstelling, 3D skeiding, vorm dele samestelling tekening, EDM tekening, elektrode tekening ens., en organiseer relevante personeel om daardie tekeninge te e3ueer, en gee dan uit na plastiek spuit vorm maak departement.

  Spuitvormmakers evalueer en bestudeer die tekeninge, en bestel vormmateriaal as daar geen beswaar is nie, anders kommunikeer met die plastiekspuitvormontwerpers.

  Spuitvormmakers inspekteer die vormmateriaal betyds nadat die materiaal by die fabriek aangekom het, en reël tegnici om slotmakerwerke te doen, insluitend draai, slyp, frees, skroefgate, waterdragat, middelgat, CNC-grofwerk, ens. Die tegnici moet betaal aandag te gee aan die akkuraatheid van elke reghoekige sye, vermy leë van die middelste gat en elke produksiebasis, ruwe marge, ens. Uitkontrakteer dan elke vormdeel onmiddellik na hittebehandeling.

  Na hitteverwerking moet die vervaardiger van die spuitvorm die hardheid en metallurgiese ontleding daarvan opspoor. Oor die algemeen is die kernhardheid 46-50HRC, vir eenvormige verspreiding van 9 punte, wat vereis dat die hardheid verskil, minder as 1HRC. Metallurgiese ontleding moet vir die spuitvormkern gedoen word voor verwerking om seker te maak daar is geen segregasie, letsels, ens.

  Elektrode verwerking, daar is fyn en growwe verwerking, fyn manlike vonk is 0.08, growwe manlike vonk is 0.2 (onderhewig aan die werklike situasie).

  .Voor afronding moet die vormmaker reghoek vir die vormkern maak, die vertikale graad moet minder as 0.02 mm, afwerkingsgraad 1.6.

  Vir draadsny, let asseblief daarop dat alle onderdele se basis 0.02mm vergroot vir die insetgat en middelgat as toleransiespeling, vir nie-standaard vingerhoed is die toleransiespeling 0.04mm van die werklike vingerhoedgrootte.

  Afwerking van die vormkern moet op die maatstawwe gebaseer word nadat reghoeke gemaak is, wat tipies 0.02 mm matrys as 'n marge laat (sonder om die slytasie van die gereedskap in ag te neem).

  EDM verwerking, verwerk volgens die tekeninge se grootte, fyn 0.08, rowwe 0.2 (onderhewig aan die werklike situasie), let op die maatstawwe in verwerking, vir vonke verwerking, die laat 'n marge van 0.03-0.05 mm.

  Die loperoppervlak moet gepoleer word om ▽6 of ▽7 afwerking te bereik, die oppervlak laat nie toe dat vonk of mespatroon bestaan ​​nie.

  Voordat die plastiese spuitvorm saamgestel word, moet die vormmaker 'n omvattende inspeksie vir alle verwante onderdele doen om seker te maak dat alles in 'n goeie toestand is, en skoonmaak en anti-roesbehandeling doen.

  In die vormproef moet spuitvormontwerpers, plastiekvormmakers na die werf gaan, ontleding en oplossing van abnormaal in vormproef maak, die plastiekinspuitvorm- en toetsproses verbeter volgens die resultate, en "Mould Tryout Report" invul.

  Teen 100-150 siklustyd is die finale produk defekvry, die produksieafdeling maak produksieskedule, die tegnici volg die produksieprosesse en terugvoeropbrengs aan die plastiekspuitvormvervaardigingsafdeling.

  Na die proefneming van die vorm, doen die afdeling vir die vervaardiging van vorms aansoek om berging met die vorms van "Mould Making Apply" en "Mould Making Inspection".

  Die toetsmonsters sal aan die kliënt gestuur word vir finale kontrolering en goedkeuring.

  Nadat die monsters van die kliënt goedgekeur is, sal die vormmaker die finale poleer en skoonmaak van die vorm doen, die anti-roesmiddel op die vormoppervlak spuit, en die vorm deur film verpak en houtkas uitvoer.

  Reël die vervoer of versending om die vorm na die kliënt se plek te stuur.

  Bly in kontak met die kliënt nadat die kliënt die nuwe vorm ontvang het, en verskaf die tydige gids en diens.Onderdele wat gereeld gebruik word
item
Handelsmerk of verskaffer
Vorm basis staal
S45C, S50C, P20
Vorm kern en holte
P2,718H,H13,NAK80,2316,S136,2344, ens
Warm hardloper stelselSINO,YUDO,HUSKY,MASTER,HASCO, ens


Dikwels gebruikte plastiekmateriaal
item
Handelsmerk of verskaffer
PP
SNOPEC/ExxonMobil/LCY/SEETEC
ABS
SINOPEC/SABIC/LG/CHIMEI
PC, PC+ABS
SABIC/BAYER/KINGFA/MITSUBISHI
PA,PA+friber
DUPONT/DASF/EMS/DSM
POM
DUPONT/POLYPLASTIES
TPU
BASF/BAYER/SANTOPRENE
PBT
SABIC/BASF/POLYPLASTICS