+ 86 574 56118361

EN
Всички категории

Доставчик на услуги на едно гише за леене под налягане на пластмаса

Начало>За нас>Марка за инжектиране

Марка за инжектиране
Бихме искали да споделим основния процес на производство на шприцформи в нашата компания:
  Бихме искали да споделим основния процес на производство на шприцформи в нашата компания:


   1. Products design department provides product information to injection mold design department, injection mold designers complete cost analysis in two working days, and provide to R&D manager.

   2. R&D department release “Mold Making Apply” to plastic injection mold design department after confirmed the project.

   3. Injection mold designers organize relevant personnel to review the project base on the product information, including product structure, mold structure, cooling system, runner, slag, venting, etc.

   4. After eva1uation, injection mold designers begin to design the plastic injection mold, including 3D drawing correction, 3D parting, mold parts assembly drawing, EDM drawing, electrode drawing etc., and organize relevant personnel to eva1uate those drawings, then issue to plastic injection mold making department.

   5. Injection mold makers eva1uate and study the drawings, and order mold materials if there is no objection, otherwise, communicate with the plastic injection mold designers.

   6. Injection mold makers inspect the mold materials in time after the materials arrive to factory, and arrange technicians to do locksmith works, include turning, grinding, milling, screw holes, water carrying hole, center hole, CNC roughing, etc. The technicians should pay attention to the precision of each right-angle sides, avoid empty of the center hole and each production base, roughing margin etc. Then outsource each mold part to heat treatment promptly.

   7. After heat processing, injection mold maker must detect its hardness and metallurgical analysis. Generally, the core hardness 46-50HRC, for uniform distribution of 9 points, requiring its hardness differ is less than 1HRC. Metallurgical analysis should be done for the injection mold core prior to processing to make sure there is no segregation, scars, etc.

   8. Electrode processing, there are fine and rough processing, fine male spark is 0.08, rough male spark is 0.2 (subject to the actual situation).

   9. Before finishing, mold maker must make right angle for the mold core, the vertical degree should less than 0.02 mm, finish degree 1.6.

   10. For wire cutting, please note that all parts’ base, enlarge 0.02mm for the insert hole and center hole as tolerance clearance, for non-standard thimble, the tolerance clearance is 0.04mm of the actual thimble size.

   11. Mold core finishing, shall base on the benchmarks after making right-angles, typically leaving 0.02 mm die as a margin (without considering tool wearing).

   12. EDM processing, process according to the drawings’ size, fine 0.08, rough 0.2 (subject to the actual situation), pay attention to the benchmarks in processing, for sparks processing, the leave a margin of 0.03-0.05 mm.

   13. The runner surface must be polished to achieve ▽6 or ▽7 finishing, the surface does not allow spark or knife pattern exists.

   15. 14. Before assembling the plastic injection mold, the mold maker must do a comprehensive inspection for all related parts to make sure everything is in a good condition, and do cleaning and anti-rust treatment.

   16. In the mold tryout, injection mold designers, plastic mold makers should go to the site, making analysis and solution of abnormal in mold  tryout, improving the plastic injection mold and tryout process according to the results, and fill “Mold Tryout Report”.

   17. By 100-150 cycle time, the final product are defect-free, the production department make production schedule, the technicians track the production processes, and feedback yield to the plastic injection mold making department.

   18. After mold tryout, injection mold making department apply for storage with the forms of “Mold Making Apply” and “Mold Making Inspection”.

   19. The tryout samples will be sent to the customer for final checking and approving.

   20. After approving of the samples of the customer, the mold maker will do the final polishing and cleaning of the mold, spray the anti-rust agent to the mold surface, and pack the mold by film and exporting wooden box.

   21. Arrange the transportation or shipment to send the mold to customer’s place.

   22. Keep in touch with customer after customer receiving the new mold, and provide the timely guide and service.  Често използвани части
  Точка
  Марка или доставчик
  Форма основна стомана
  S45C, S50C, P20
  Форма сърцевина и кухина
  P2,718H, H13, NAK80,2316, S136,2344, и т.н.
  Гореща система за бегачиКитайско, Yudo, HUSKY, MASTER, HASCO и т.н.


  Често използван пластмасов материал
  Точка
  Марка или доставчик
  PP
  SNOPEC / ExxonMobil / LCY / SEETEC
  ABS
  SINOPEC / SABIC / LG / Chimei
  PC, PC + ABS
  SABIC / BAYER / KINGFA / MITSUBISHI
  PA, PA + friber
  DUPONT / DASF / EMS / DSM
  POM
  DUPONT / POLYPLASTICS
  TPU
  BASF / BAYER / сантопрен
  PBT
  Сабич / BASF / POLYPLASTICS

  Отделът за проектиране на продукти предоставя информация за продукта на отдела за проектиране на шприцформи, дизайнерите на шприцформи завършват анализ на разходите за два работни дни и предоставят на мениджъра на НИРД.

  Отдел за научноизследователска и развойна дейност „Прилагане на мухъл“ към отдела за проектиране на пластмасови инжекционни форми след потвърждаване на проекта.

  Дизайнерите за инжекционни форми формират подходящ персонал за преглед на проектната база върху информацията за продукта, включително структурата на продукта, структурата на формите, охлаждащата система, бегачът, шлаката, вентилирането и др.

  След евакуацията дизайнерите на инжекционните форми започват да проектират пластмасовата форма за инжектиране, включително 1D корекция на чертежите, 3D разделяне, чертеж на монтажни части, чертеж на EDM, рисуване с електрод и т.н., и организират съответния персонал, който да извади тези чертежи, след което издават на пластмасова инжекционна форма направление отдел.

  Производителите на инжекционни форми изваждат и изучават чертежите и поръчват материали за формите, ако няма възражение, в противен случай общувайте с дизайнерите на пластмасови инжекционни форми.

  Производителите на инжекционни форми преглеждат формовъчните материали навреме, след като материалите пристигат във фабриката, и организират техниците да извършват ключарски работи, включват струговане, шлайфане, фрезоване, отвори за винтове, отвор за пренасяне на вода, централен отвор, обработка с ЧПУ и др. Техниците трябва да плащат внимание на точността на всяка страна под прав ъгъл, избягвайте празното от централния отвор и всяка производствена основа, границите на грапавост и т.н. След това изпращайте всяка част от формата за термична обработка незабавно.

  След топлинна обработка, производителят на инжекционна форма трябва да открие неговата твърдост и металургичен анализ. Обикновено твърдостта на сърцевината 46-50HRC, за равномерно разпределение на 9 точки, изискваща нейната твърдост, е по-малка от 1HRC. Трябва да се направи металургичен анализ за сърцевината на инжекционната форма преди обработката, за да се гарантира, че няма сегрегация, белези и др.

  Обработка на електроди, има фина и груба обработка, фина мъжка искра е 0.08, груба мъжка искра е 0.2 (в зависимост от реалната ситуация).

  . Преди да завърши, производителят на мухъл трябва да направи прав ъгъл за сърцевината на матрицата, вертикалната степен трябва да бъде по-малка от 0.02 мм, степен на завършеност 1.6.

  За рязане на тел, моля, имайте предвид, че основата на всички части, уголемете 0.02 мм за отвора за вложката и централния отвор като допуск за допуск, за нестандартен напръстник, отклонението на отклонението е 0.04 мм от действителния размер на напръстника.

  Довършителната обработка на сърцевината трябва да се основава на референтните стойности след направата на прави ъгли, като обикновено оставя 0.02 мм загиване като марж (без да се взема предвид носенето на инструмента).

  EDM обработка, обработете според размера на чертежите, фина 0.08, груба 0.2 (в зависимост от реалната ситуация), обърнете внимание на показателите при обработката, за обработка на искри, оставете марж от 0.03-0.05 мм.

  Повърхността на бегача трябва да бъде полирана, за да се постигне финиширане 6 или 7, като повърхността не позволява да има искра или нож.

  Преди да сглоби пластмасовата форма за инжектиране, производителят на матрицата трябва да направи цялостна проверка за всички свързани части, за да се увери, че всичко е в добро състояние, и да направи почистване и третиране срещу ръжда.

  При изпробването на матрицата, дизайнерите на шприцформи, производителите на пластмасови матрици трябва да отидат на обекта, като направят анализ и решение на необичайни изпитания на матрицата, подобряват пластмасовото шприцване и процеса на изпробване в съответствие с резултатите и попълват „Отчет за изпита на мухъл“.

  До 100-150 циклично време крайният продукт е без дефекти, производственият отдел съставя производствен график, техниците проследяват производствените процеси и обратната връзка отстъпва на отдела за производство на пластмасова инжекционна форма.

  След изпробване на плесен, отделът за производство на калъпи за инжектиране подава заявление за съхранение с формулярите „Прилагане на плесен“ и „Проверка на направата на плесен“.

  Пробите за изпробване ще бъдат изпратени на клиента за окончателна проверка и одобрение.

  След одобряване на пробите на клиента, производителят на мухъл ще извърши окончателното полиране и почистване на формата, ще напръска антикорозионния агент върху повърхността на формата и ще опакова матрицата чрез филм и изнася дървена кутия.

  Подредете транспорта или пратката, за да изпратите формата до мястото на клиента.

  Поддържайте връзка с клиента, след като клиентът получи новата форма и осигурете своевременно ръководство и обслужване.Често използвани части
Точка
Марка или доставчик
Форма основна стомана
S45C, S50C, P20
Форма сърцевина и кухина
P2,718H, H13, NAK80,2316, S136,2344, и т.н.
Гореща система за бегачиКитайско, Yudo, HUSKY, MASTER, HASCO и т.н.


Често използван пластмасов материал
Точка
Марка или доставчик
PP
SNOPEC / ExxonMobil / LCY / SEETEC
ABS
SINOPEC / SABIC / LG / Chimei
PC, PC + ABS
SABIC / BAYER / KINGFA / MITSUBISHI
PA, PA + friber
DUPONT / DASF / EMS / DSM
POM
DUPONT / POLYPLASTICS
TPU
BASF / BAYER / сантопрен
PBT
Сабич / BASF / POLYPLASTICS